HISTORIE | REGENSBURGER LACHNACHT

seit 2016

1. REGENSBURGER LACHNACHT | 13.03.2016

  • Atze Bauer (Moderation)

  • Henning Schmidtke (Kabarett)

  • Christine Eixenberger (Kabarett)

  • Jörg Kaiser (Fränkische Stand-up-Comedy)

ATZE BAUER Moderation

HENNING SCHMIDTKE Kabarett

CHRISTINE EIXENBERGER Kabarett

JÖRG KAISER Fränkische Stand-up-Comedy